Učíš-li se proto, aby sis zapamatoval, zapomeneš.
Učíš-li se proto, abys porozuměl, zapamatuješ si.

Stavíme s Polydronem

“ Logika vás vezme od A do Z, ale představivost vás dovede kamkoliv!“ A. Einstein Tvořivost – kreativita – je zdrojem pokroku ve všech oblastech lidského konání. Tvořiví lidé se uplatní ve vědě, technice, podnikání, řemesle i uměleckých oborech. Dvě hodiny v 3D světě – rozvíjíme prostorovou představivost, kreativitu, objevujeme vlastnosti rovinných obrazců a těles,…
Více

Třídíme – správně/true, nesprávně/false

Je zadaná úloha vyřešena správně?  Je v řešení zadané úlohy chyba? Naše individuální rozhodnutí jsme ještě zkontrolovali v týmu.

Krokujeme

Krokujeme a zapisujeme pomocí šipek naše objevy. „Dva kroky dopředu, tři dozadu, jeden dopředu. Začni teď.“

Stavíme město Krychlov

Konečně k nám dorazily kostky! A jdeme stavět! V městě Krychlov mohou být postaveny pouze domy ze čtyř kostek a každý dům musí mít jiný tvar. Pro tým architektů ze 3A snadný úkol. A dokážeme stavět i brány, věže, pyramidy, …

Linky – cyklotrasy

Propojujeme algebraické a geometrické situace, systematicky prohledáváme všechny možnosti, vzdálenosti jednotlivých stanovišť zaznamenáváme do tabulky.

Barevné trojice

Rozvíjíme řešitelské strategie aritmetických úloh obohacených o parametr barvy, spolupracujeme ve dvojici.  Proč nikomu nejde úloha ani po několika pokusech vyřešit? Proč stále jeden součet nevychází? Objevili jsme a dokázali chybu v zadání úlohy. A navíc jsme v diskuzi přišli i na možné varianty správného zadání.

Dřívkujeme

Pro rozvoj operačního myšlení žáků je zvlášť důležité odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů atd.“ J. Piaget   Poznáváme rovinnou geometrii manipulativní činností. Tvoříme a přeměňujeme tvary podle daných podmínek. Zadání práce.  

Naše čtvrteční hodina

Součtové trojúhelníky – najdeme všechna možná řešení? Parketování – nakoupenými parketami pokrýváme podlahu 4×5… a daří se nám! Zakreslit naše řešení na tabuli a diskutovat o nich – to je hračka…