Třída 6B

Sonobova krychle, leden 2020

Skládali jsme modulární origami: Sonobovu krychli. Rozvíjeli jsme dovednost práce s tištěným návodem a schematickými značkami. Prohlubovali jsme naši geometrickou představivost a orientaci v prostoru. Pro zdárný výsledek byla důležitá trpělivost a pečlivost. Spolupracovali jsme, vyměňovali si zkušenosti a snažili se odvést co nejlepší práci.


MĚSÍČNÍ PLÁN LEDEN

Pololetní sebehodnocení a hodnocení – pátek 17. ledna 2020. Připrav si portfolio (chronologicky řazené, úplné, rozdělené do kategorií) a sešit (zvýrazněná témata hodin, datum, nalepené materiály)

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky, konstrukce obdélníku,

TÉMATA: 

 • Krychle – vrcholy, hrany, stěny, povrch, objem; síť krychle; procházky po krychli
 • Origami – rozvoj geometrické představivosti, modulární origami, pracujeme s návodem, Sonobova krychle
 • Desetinná čísla – vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose
 • Krychlová tělesa – podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek
 • Konstrukční úlohy – rýsování podle návodu, základní konstrukce (kolmice, rovnoběžky, kružnice, osa úsečky, čtverec, obdélník, trojúhelník)
 • Jednotky délky – základní vztahy, zlomky a jednotky délky, desetinná čísla a jednotky délky

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

 • TEST 4 (bude doplněno) Krychlová tělesa (těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys), 15 minut, povolené pomůcky: krychličky
 • TEST 5 (bude doplněno) Desetinná čísla (vazba zlomek – desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose), 15 minut, povolené pomůcky: mřížka pro desetinná čísla

DOMÁCÍ PRÁCE 3 (bude doplněno) Rýsujeme podle návodu (rýsování kolmic, rovnoběžek, kružnic, osy úsečky, čtverce, obdélníku, trojúhelníku zadaného třemi stranami). Máš-li k práci dotazy, potřebuješ poradit, můžeš se na mě obrátit v odpolední matematice nebo ti mohu poskytnout krátkou konzultaci o přestávce po hodině matematiky.

DOMÁCÍ ÚKOL 6  zadáno 06.01., diskuze řešení 13.01.

DOMÁCÍ ÚKOL 7  zadáno 20.01., diskuze řešení 27.01.


MĚSÍČNÍ PLÁN PROSINEC

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, Indické násobení, zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky, kladná a záporná čísla

TÉMATA: 

 • Zlomky –  dělení celku na části, zlomky ve slovních úlohách, zlomková zeď (porovnávání zlomků, rovnost zlomků),  statické a dynamické modely zlomků (kruhová výseč, ciferník), pravé a nepravé zlomky, smíšená čísla
 • Desetinná čísla – vazba zlomek-desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose
 • Origami – rozvoj geometrické představivosti, modulární origami, pracujeme s návodem
 • Krychlová tělesa – podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek
 • Konstrukční úlohy – rýsování podle návodu, základní konstrukce (kolmice, rovnoběžky, kružnice, osa úsečky, šestiúhelník)
 • Jednotky délky – základní vztahy, zlomky a jednotky délky, desetinná čísla a jednotky délky

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

TEST 3 (12.12.) Zlomky (zlomky ve slovních úlohách, ciferník, smíšená čísla, zlomková zeď, rovnost, porovnávání zlomků), 20 minut, povolené pomůcky: kruhový geoboard, násobilková tabulka, zlomková zeď

• TEST 4 (bude doplněno) Krychlová tělesa (těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys), 15 minut, povolené pomůcky: krychličky

DOMÁCÍ PRÁCE 2 (zadáno 09.12., termín odevzdání 16.12.) Geometrie je úžasná! (rýsování kružnic – mandaly, soustředné kružnice).  Splnění zadaných kritérií (termín, reflexe, technická správnost, materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI Dokolečka dokola,  pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna. Pevně věřím, že tentokrát se můžeme těšit na mnohem více pečlivě a v termínu provedených prací. Inspiraci najdeš například zde.

• V PROSINCI NEBUDE ZADÁN ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL.


Prosíme nerušit, píšeme test, říjen 2019

Ověřujeme své znalosti a dovednosti, píšeme plánovaný test. Při testu můžeme používat pomůcky. Tentokrát násobilkovou tabulku a karty s číslicemi. Při testu si můžeme vybrat místo, kde se nám nejlépe pracuje. Někdo potřebuje více prostoru a je na chodbě, někomu vyhovuje práce na polštáři na zemi, u některých vítězí klasika v lavici.


MĚSÍČNÍ PLÁN LISTOPAD

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: 

součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, Indické násobení, zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2, vazba zlomek-desetinné číslo, osa úsečky, kolmice, rovnoběžky

TÉMATA: 

 • Zlomky –  dělení celku na části, zlomky ve slovních úlohách, zlomková zeď (porovnávání zlomků, rovnost zlomků),  statické a dynamické modely zlomků (kruhová výseč, ciferník), pravé a nepravé zlomky, smíšená čísla
 • Desetinná čísla – vazba zlomek-desetinné číslo, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou desetinných míst, zaokrouhlování s danou přesností, poloha desetinných čísel na číselná ose
 • Krychlová tělesa – podlažní plán krychlového tělesa, půdorys, bokorys, nárys, přemisťování krychlí v krychlových tělesech, tvorba krychlových těles podle zadaných podmínek
 • Konstrukční úlohy – rýsování podle návodu, základní konstrukce (kolmice, rovnoběžky, kružnice, osa úsečky)
 • Jednotky délky – základní vztahy, zlomky a jednotky délky, desetinná čísla a jednotky délky

OVĚŘENÍ ÚROVNĚ TVÝCH DOVEDNOSTÍ A ZNALOSTÍ:

TEST 3 (bude doplněno) Zlomky (zlomky ve slovních úlohách, ciferník, smíšená čísla, zlomková zeď, rovnost, porovnávání zlomků), 20 minut, povolené pomůcky: kruhový geoboard, násobilková tabulka, zlomková zeď

TEST 4 (bude doplněno) Krychlová tělesa (těleso a jeho podlažní plán,  půdorys, bokorys, nárys), 15 minut, povolené pomůcky: krychličky

DOMÁCÍ PRÁCE 2 (zadáno 09.12., termín odevzdání 16.12.) Geometrie je úžasná! (rýsování podle návodu, geometrické vzory, ornamenty).  Splnění zadaných kritérií (termín, reflexe, technická správnost, materiál, …) budu hodnotit známkou. Uměleckou krásu tvé práce pak posoudí spolužáci v SOUTĚŽI, pro autory nejlépe hodnocených prací jsou připraveny diplomy  a sladká odměna. Pevně věřím, že tentokrát se můžeme těšit na mnohem více pečlivě a v termínu provedených prací.

DOMÁCÍ ÚKOL 4  zadáno 11.11., diskuze řešení 18.11.

DOMÁCÍ ÚKOL 5  zadáno 25.11., diskuze řešení 02.12.


Řídíme své učení, říjen 2019

Řídíme své učení. Máme svobodu volby témat, formy spolupráce, pořadí, obtížnosti a množství úloh.

V nabídce bylo rýsování obalových křivek, součinové čtverce ve dvou úrovních obtížnosti a indické násobení také ve dvou úrovních obtížnosti. Správnost řešení jsme porovnávali se vzorovým řešením nebo jsme řešení diskutovali se spolužáky. Chyba byla vítaným  společníkem na naší cestě k porozumění. Kritéria dobré práce: 1. chováme se ohleduplně, nerušíme ostatní, 2. pracujeme, jak nejlépe dokážeme, 3. dodržujeme pravidla aktivity (vyřeš alespoň 2 úlohy ze dvou různých témat), 4. respektujeme časový limit.

Se svobodou je úzce spojena zodpovědnost. V závěru hodiny jsme hodnotili, jak se nám dařilo dodržet kritéria dobré práce. Zjistili jsme, že největším úskalím bylo efektivní využití času.


 

Rýsujeme, vzájemně se hodnotíme, říjen 2019

Naše první domácí práce. Přesnost rýsování, pečlivá práce, kreativita, dodržení kritérií zadání, dodržení termínu. Objektivní vzájemné hodnocení. Sladká odměna a diplom pro vítěze.


DOMÁCÍ PRÁCE 1

Aby tvá práce byla co nejlépe hodnocena, rýsuj na kancelářský papír nebo kreslící karton formátu A4, pracuj pečlivě, úhledně, dodržuj přesné rozestupy úseček a respektuj zadaný rýsovací algoritmus, při vybarvování mysli na symetrii obrazce.

Ve středu 16.10. posoudí originalitu a výtvarné zpracování porota složená ze všech žáků třídy. Autoři vítězných prací budou oceněni. Už se těším na vaše kreativní nápady!


MĚSÍČNÍ PLÁN ŘÍJEN

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, Indické násobení, zlomky, smíšená čísla 1, smíšená čísla 2.

 • TEST 2  (24.10.) Přirozená čísla (zápis čísla v desítkové soustavě, početní operace s přirozenými čísly v prostředí Součinových čtverců), 15 minut, povolené pomůcky: násobilková tabulka
 • TEST 3  (bude doplněno) Zlomky (zlomky ve slovních úlohách, ciferník, smíšená čísla), 20 minut, povolené pomůcky: kruhový geoboard, násobilková tabulka
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1  (zadáno 9.10. , termín odevzdání 16.10.) Obalové křivky (rýsování podle návodu), technická (hodnotí učitel – dodržení techniky, přesnost rýsování) a umělecká stránka (hodnotí spolužáci v SOUTĚŽI dne 16.10.originalita, působivost, …). Učitel dává známku 1,2,3. V soutěži jsou připraveny odměny a diplomy.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2  zadáno 30.9., diskuze řešení 7.10.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 3  zadáno 14.10., diskuze řešení 21.10.


Rozvíjíme prostorovou představivost a kreativitu, září 2019

Naše první seznámení s Tangramem, Soma kostkou, stavebnicí Polydron. Své příznivce si získaly i Hanojské věže a Geoboard.


Nové poznatky se rodí v diskuzi, září 2019

Každé sudé pondělí máme zadán gradovaný dobrovolný domácí úkol. Můžeme si vybrat úlohy různé obtížnosti.  Následující liché pondělí je pak prostorem na diskuzi našich řešení.


MĚSÍČNÍ PLÁN ZÁŘÍ

VÝUKOVÉ MATERIÁLY: součinové čtverce, Indické násobení, sčítací pyramidy, písemné dělení, sčítání a odčítání desetinných čísel

TEST 1  (30.9.) Letem světem aritmetiky a geometrie 1. – 5. ročníku (pamětné početní operace s přirozenými čísly do milionu, sčítání a odčítání desetinných čísel nejvýše do dvou deset, míst, zlomky), 30 minut, povolené pomůcky: násobilková tabulka, stovková tabulka

DOMÁCÍ ÚKOL 1  zadáno 16.9., diskuze řešení 23.9.

DOMÁCÍ ÚKOL 2  zadáno 30.9., diskuze řešení 7.10.


OBECNÉ INFORMACE

Týdenní časová dotace: 4 hodiny.

Výuka probíhá v učebně matematiky, pavilon A/2.

Do hodin matematiky je potřeba:

 • nelinkovaný sešit A4 (počet listů libovolný)
 • pravítko s ryskou
 • kružítko (nejlépe kovové)
 • úhloměr
 • tužka č. 3 nebo mikrotužka
 • zvýrazňovač (nejlépe žlutý)
 • tenký černý LINER 2811F
 • popisovač na bílé tabule tenký černý nebo modrý, nejlépe Centropen Popisovač 2507 na bílé tabule
 • lepidlo v tyčince
 • nůžky
 • složka s drukem (plastová obálka) A4 (na vkládání pracovních listů, pracovního sešitu, …)
 • euroobaly do portfolia (cca 10 kusů)
 • kalkulačka (základní početní operace), případně lze používat kalkulačku na mobilním telefonu

Doporučuji mít dvoje rýsovací pomůcky – jedny doma a druhé si lze uložit v podepsané plastové obálce s drukem v učebně matematiky.

S učebnicemi v hodinách nepracujeme.