MATEMATICKÝ KROUŽEK

POHLCENI SVĚTEM SYMETRIE – únor 2019

Únorová lekce matematického kroužku začala pobytem ve světě logického uvažování, kladení cílených otázek, vyvozování a hledání specifických znaků. V druhé části lekce jsme aktivně poznávali říši symetrie, tvořili jsme osově souměrné obrazce, definovali kritéria zobrazování v osové souměrnosti a ve čvercové mříži jsme dokreslovali osově souměrné útvary, budovy a vzory.


BUDOUCÍ ARCHITEKTI – leden 2019

Milujeme práci se stavebnicemi. Tentokrát jsme stavěli tělesa z kuliček a tyčinek. Rozšiřovali jsme si poznatky o úhlech, kostrách těles, pravidelnosti, symetrii.


KRYCHLE, KRYCHLIČKY – listopad 2018

Pohlceni světem krychliček – půdorys, nárys, bokorys, doplňování do krychle, krychličky a zlomky, …


PENTOMINO – listopad 2018

„Představivost je důležitější než vědomosti.“ A. Einstein

Stereotyp? Nuda? Mechanické plnění zadaných úkolů? NE! Jsme kreativní, sami úlohy tvoříme, chyba je prostředek učení a geometrie je zábavná. více fotografií zde


Matematika, která podporuje aktivitu, samostatné hledání podstaty věcí a logických vztahů, staví na vlastních zážitcích dítěte, dětem poskytuje přiměřené výzvy, nové poznatky se rodí díky diskuzi, poskytuje dětem radost z objevování a samostatného uvažování. Úlohy z matematických soutěží Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Logická olympiáda. Úlohy z mezinárodních šetření TIMSS, PISA. Úlohy z publikací zaměřených na rozvoj matematického nadání.


TAKOVÝ BYL MATEMATICKÝ KROUŽEK Rozvíjeli jsme logické a kombinatorické myšlení, geometrickou a prostorovou představivost, kreativitu, spolupráci. Experimentovali jsme, uvažovali, zobecňovali, formulovali vzorce. Všímali jsme si souvislostí, rozdílů, rytmu. Tříbili jsme přesné a výstižné vyjadřování. Kultivovaně jsme diskutovali, používali jsme věcné a podložené argumenty, naslouchali jsme si. Zhmotňovali a zapisovali jsme naše myšlenkové pochody. Hledali jsme více řešení. Volili jsme si vlastní tempo, způsob práce i úroveň úloh. Nahlédli jsme do světa zlomků, obalových křivek, těles, geometrických obrazců, „zeber“, množin, záporných čísel. Řešili jsme rovnice, pracovali s římskými číslicemi, stavěli Archimédovská a Platónská tělesa.

Loučíme se …


LEKCE 16 Tajné stavby z krychlí – rozvíjíme naši prostorovou představivost, tříbíme matematický jazyk a učíme se vyjadřovat co nejpřesněji. Fotografie zde.


LEKCE 13 – 15 Lednová nabídka lekcí matematického kroužku byla opravdu pestrá. Řešili jsme úlohy v prostředích Hejného matematiky – Pavučiny, Výstaviště. Zkoumali jsme obvody a obsahy pravoúhelníků. Testovali jsme naši vizuální a sluchovou krátkodobou paměť. Zvládli jsme také pár úloh z Klokana z minulých ročníků. Některé z úloh zde a zde.


LEKCE 12  Pentomino – objevíme všech 12 různých hracích kamenů? Každý kámen se skládá z právě 5 shodných čtverců, které se nesmí překrývat a musí na sebe navazovat výhradně celými stranami. Dva útvary, které vzniknou jeden z druhého otočením nebo zobrazením v osové souměrnosti (tj. zrcadlovým převrácením) nejsou považovány za různé. Pro nás v matematickém kroužku to nebyl žádný těžký úkol. Náročnější už bylo složit ze všech 12 pentomin obdélník s obsahem 60 čtverečků. Byla to opravdu těžká zkouška naší trpělivosti a vytrvalosti. Tato úloha zůstává otevřená do některé z příštích lekcí. Složit čtverec z libovolných 5 různých pentomin byla také ne příliš snadná výzva, ale byli jsme v jejím řešení úspěšnější. Fotografie zde.


LEKCE 8 – 11 Rozvíjíme geometrickou představivost a kombinatorické myšlení. Skládáme Soma kostku, velkou výzvou jsou hanojské věže. Na geoboardech zkoumáme vlastnosti rovinných útvarů, hledáme pravidelnosti, rytmus, souvislosti, učíme se přesně vyjadřovat. Při rýsování obalových křivek objevujeme konstrukci osy úsečky, osy úhlu, nahlížíme do osové a středové souměrnosti, kreativně modifikujeme a rozvíjíme základní formu obalové křivky, procvičujeme jemnou motoriku a zlepšujeme naše rýsovací dovednosti. Fotografie zde.

Obalové křivky

Geoboard a hanojské věže


LEKCE 7 Vennovy diagramy a Geoboard – hlavní témata 7. lekce. Objevili jsme možnost, jak graficky znázornit průnik dvou nebo tří množin prvků a zkoušeli jsme Vennovy diagramy nejen interpretovat, ale také je použít při řešení úloh zde. Na kruhovém geoboardu jsem modelovali pravidelné útvary – rovnostranné trojúhelníky a čtverce. Tvořili jsme tak symetrické a půvabné ornamenty. Největší radost jsme ovšem měli, když jsme mohli na čtvercovém i kruhovém geoboardu tvořit obrazce podle své fantazie – šipka, luk, kostel s věžními hodinami, síť, rotující geoboard. Příští lekci začneme s geoboardy! On-line verze geobardu zde.


LEKCE 6 Hlavolamy a přesmyčky nám poskytly možnost nejen rozvíjet logické myšlení a pozornost, ale také byly výborným podnětem pro diskuzi o různých pohledech na jejich řešení. V druhé části lekce jsme si mohli vybrat z nabídky různých úloh. Většina z nás si zvolila doplňování staveb do tvaru nejmenší možné krychle, Kuba dokončil zapeklitou úlohu z předešlé lekce a rozdělil zvířata v ZOO do 5 klecí podle zadaných kritérií, Lenka se ponořila do řešení úloh z minulých ročníků matematické olympiády. Úlohy, které jsme řešili zde.


LEKCE 5  Na co myslím? Bankovní loupež. Výlet letadlem. ZOO. Čtyři aktivity, v nichž jsme rozvíjeli naše kombinatorické myšlení, logické uvažování, schopnost výstižně a jasně formulovat uzavřené otázky a používat podložené argumenty. Ujasnili jsme si některé znalosti z oblasti dělitelnosti a posunuli jsme se ve schopnosti řešit strukturované úlohy. Úlohy, které jsme řešili, zde.


LEKCE 4

Čtverce, kruhy, obdélníky, kvádry, válce, jehlany – zkoumali jsme 2D a 3D svět. Hledali jsme společné a rozdílné znaky, tříbili geometrickou terminologii, rozvíjeli prostorovou představivost. Z dílků stavebnice Polydron jsme postavili několik Archimédovských těles, dvě Platónská tělesa (pravidelný 6-stěn a 12-stěn), hrad a dokonce činku.


LEKCE 3

Kultivace matematického vyjadřování, rozvoj geometrické představivosti, propedeutika rovnic, hledání všech možných řešení, spolupráce, diskuze. To je obsah našeho třetího matematického setkání. Úlohy z lekce zde.LEKCE 1 Poznatky se rodí díky diskuzi a vzájemné spolupráci. Máme volbu, jak chceme pracovat – ve skupině, ve dvojici, samostatně. Chyba je vítaným společníkem na cestě k porozumění. Jsme aktivní, tvořiví, nebojíme se experimentovat. Činnostně získané poznatky matematicky zobecňujeme.

Hledali jsme matematické vetřelce v uzavřeném systému čísel, při stavění věží z barevných krychlí jsme nahlédli do kombinatoriky a ve hře Sova jsme rozvíjeli schopnost klást cílené a efektivní uzavřené otázky. Ukázky úloh zde


Lightbulb Clip ArtŠKOLNÍ ROK 2017-18změna zaměření matematického kroužku – kroužek pro děti, které baví experimentování, hledání souvislostí, přemýšlení, kladení otázek, …


LEKCE 33 – LOUČÍME SE        Poslední lekce. Žáci sobě – tvoříme úlohy zde, stavíme, přestavujeme, zakreslujeme plány staveb, skládáme origami, … Učíme se navzájem, pomáháme si, spolupracujeme, přemýšlíme, inspirujeme se, …

Matematické hvězdy se loučí


TANGRAM A POLYDRON Tangram. 7 dílů skládačky a tisíce nejrůznějších obrazců, které z nich lze složit. Nejvíce nás baví tvořit nové vlastní obrazce. Rozvíjíme tak nejen naši geometrickou představivost, ale také kreativitu. Někteří z nás mnohem raději pracují v 3D a tvoří ze stavebnice Polydron. Například Mikuláš sestavil z pravidelných pětiúhelníku a šestiúhelníků jedno z Archimédovských těles, komolý dvacetistěn (fotbalový míč).


LEKCE 16 – 26 Pavučiny, Rodokmen, Indické násobení, Algebrogramy, Číselná osa, Šipkové grafy – nová matematická prostředí, která jsme navštívili. Zkoušeli jsme také práci v týmu – dokážeme se domluvit, rozdělit si úkoly a splnit zadanou práci dobře a v termínu? Geometrickou představivost jsme rozvíjeli řešením úloh z prostředí Krychlové stavby, Tangram, Čtvercová mříž, Osová souměrnost. V 26. lekci jsme otevřeli téma Obvod a obsah obrazců ve čtvercové mříži. Úkoly z dřívějších ročníků matematické soutěže Klokan v kategoriích Klokánek a Cvrček jsem řešili v lednových lekcích. Při hře Sova jsme kultivovali náš popisný jazyk a matematickou terminologii. Ukázky vybraných úloh z lekcí 16 – 26 najdete zde


LEKCE 15 17.01.    V dnešní lekci jsme otevřeli dvě nová matematická prostředí: prostředí Myšleného čísla (Hadi) a prostředí Geoboard. V Hadech jsme podle početních indicií hledali myšlené číslo. Na geoboardech jsme modelovali písmena, obrazce, čtverce s největším a nejmenším obsahem, popisovali jsme postup tvorby našich obrazců, tvořili jsme obrazce podle popisu. Rozvíjeli jsme tak naši geometrickou představivost, poznávali vlastnosti malých mnohoúhelníků, zdokonalovali popisný jazyk (určování polohy objektu, apod.) a v Hadech jsme řešili lineární rovnice s jednou neznámou.  Úlohy, které jsme řešili jsou zde. Geoboard zde.


LEKCE 14 10.01.        Dnes jsme jezdili autobusem,        zaznamenáSchool Bus Vehicle Clip Artvali jsme proces jízdy, rozlišovali jsme cestující muže a cestující ženy, doplňovali jsme chybějící údaje.  Úlohy, které jsme řešili jsou zde.


LEKCE 13 03.01.       Práce s návodem. Modulární origami. Výsledek obrázku pro sonobova krychleSonobova krychle. Pečlivost. Trpělivost. Spolupráce. Jemná motorika. Prostorová představivost. Video návod zde.


LEKCE 12 20.12. Předvánoční lekce byla lekcí volby a kreativity – Výsledek obrázku pro polydronVýsledek obrázku pro kostka somastavebnice Polydron, kostka Soma, skládání Origami, tyčinky a spojníky. Spolupráce, tvoření, nápady – ani se nám nechtělo končit. Návod na origami stromeček najdete zde, na origami krabičku, kterou nás naučila skládat Klárka, zde.


LEKCE 11 13.12. Náplň lekce: Stavby z krychlí – pohled shora (plán), pohled zepředu (portrét – foto). Hra Sova – geometrický jazyk – popis staveb. Úlohy, které jsme řešili, jsou zde.dsc04385


LEKCE 10 06.12. První část lekce byla volitelná, mohli jsme si Výsledek obrázku pro kostka somavybrat mezi těmito prostředími: čtvercová mříž, cyklotrasy a výstaviště. Úlohy, které jsme řešili jsou zde. V druhé části lekce jsme projevili naši kreativitu při stavění různorodých těles z tyčinek a spojníků. Někteří se odvážně pustili do náročného hlavolamu Kostka Soma. Rozvíjeli jsme geometrickou představivost, kombinační schopnosti, objevovali různé geometrické vztahy a vazby, a … vyrobili jsme ježka v kleci.


LEKCE 9 29.11. Dnes jsme pomáhali KRYCHLI vybrat správné Výsledek obrázku pro polydronšaty. Už víme, že se musí skládat z šesti shodných čtverců a také jsme zjistili, že ne každá kombinace šesti shodných čtverců vytvoří šaty pro krychli. Objevili jsme, že existuje právě 11 různých šatů pro krychli. Víte i vy, které to jsou? Z role stylistů jsme  v druhé části lekce přešli do role pavouků ve ČTVERCOVÉ MŘÍŽI. Nahoru, dolů, doprava, doleva, tajná pavoučí cesta, zápis pomocí šipek, zobrazování bodů ve čtvercové mříži, tvoříme mnohoúhelníky. Úlohy, které jsme řešili jsou zde.

LEKCE 8 22.11. Tvořivost – kreativita – je zdrojem pokroku ve wp_20161122_14_56_23_provšech oblastech lidského konání. Tvořiví lidé se uplatní ve vědě, technice, podnikání, řemesle i uměleckých oborech.

Jsme kreativní, rozvíjíme svou geometrickou představivost, trpělivost, soustředění, učíme se zkušeností, manipulací, zažíváme radost z tvoření a poznání. Spolupracujeme, objevujeme geometrické zákonitosti, stavíme pravidelné mnohostěny, hranoly, koule, kužele, jehlany, … Bouře nápadů, objevů, úžasných šedesát minut.

LEKCE 7 15.11. Nejdříve jsme ve hře Sova trénovali dovednost klásSkinny Owl On Branch Clip Artt cílené a jasné otázky,  užívali jsme  matematický jazyk a využívali naše znalosti o vlastnostech a charakteristikách různých skupin čísel (sudá/lichá, číselné řády, násobky, …). S rozehřátými mozkovými závity jsme se vydali na výlet po Cyklotrase, systematicky jsme hledali všechny možnosti zadaných cest, propojovali algebraické a geometrické situace.  Další část hodiny byla na rozhodnutí každého z nás – zvolili jsme si téma (matematické prostředí), zvolili jsme si pořadí úloh, zvolili jsme si pracovní tempo, zvolili jsme si, jak chceme pracovat (ve dvojici, ve skupině, sami). Řešení jsme diskutovali ve skupinách. Na výběr byly úlohy z těchto prostředí: Cyklotrasy, Součtové trojúhelníky, Parketování, Neposedové. Úlohy, které jsme řešili jsou zde. Na základě zkušenosti z minulé lekce někteří z nás zjistili, že ne všechny zadané úlohy musí mít řešení a že je o tom potřeba diskutovat s ostatními.


LEKCE 6, 08.11. Rozrůstáme se, Výsledek obrázku pro součtový trojúhelníkuž je nás 17 matematiků z 3AB a 4B. Body dnešního programu: 1.Úlohy na stanovištích (volba pořadí, volba spolupráce, volba pomůcek, volba řešení), 2.Součtové trojúhelníky (bez podmínky i s podmínkou), 3.Parketování (pokrýváme „podlahu“ polyominy). Rozvíjeli jsme logické uvažování, geometrickou představivost, schopnost řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus-omyl, pracovali s čísly v roli vztahu i v roli operátora, získávali zkušenosti s analýzou a syntézou skupiny rovinných útvarů… a hlavně nás to docela bavilo :-). Úlohy, které jsme řešili zde.


LEKCE 5, 01.11.2016 Naše mozky pracovaly na maximum. Začalo to problémem s plnými a prázdnými kelímky, pokračovalo pomocí zvířátkům dědy Lesoně při přetahování na kopci a končilo číslováním místností v prostředí Výstaviště. Někteří z nás neměli ještě dost a vrhli se do dřívkování. Úkoly z dnešní lekce jsou zde. Prostředí DŘÍVKA video.


LEKCE 4, 25.10.2016 Dnes se nás sešlo šest a v krabici leželo Dřívka 113mm, 120ksšest kostek. Jak si rozdělíme šest kostek tak, aby každý z nás dostal jednu kostku a přesto zůstala jedna kostka v krabici? My jsme tento problém pomocí dramatizace zvládli. A co vy? 🙂 Jen co jsme pomohli zvířátkům dědy Lesoně určit, které družstvo je silnější, čekalo nás nové prostředí, prostředí DŘÍVEK. Z barevných stejně dlouhých dřívek jsme skládali písmena, modelovali všechno, co létá. Dřívkové hlavolamy (lopatka a smetí; prasátko; pták) od Jeremiáše, Tondy a Adélky nám  rozcvičily mozky na další úlohy s dřívky. Modelovali jsme ze 17 dřívek 8 čtverců, přidávali jsme dřívka a tvořili požadované počty obrazců, … poznávali jsme rovinnou geometrii manipulativní činností, tvořili a přeměňovali jsme tvary podle daných podmínek. Úkoly, které jsme řešili, jsou zde.


LEKCE 3, 18.10.2016     Dnes jsme navštívili Dědu Lesoně a společně s jeho Výsledek obrázku pro děda leson ukázka knihyzvířátky jsme hráli na přetahovanou, rozdělovali jsme se do stejně silných družstev… kočka je silná jako dvě myši, husa je silnější než kočka, chce-li mít pes stejnou sílu jako koza, musí mu přijít na pomoc myš, … budovali jsme strukturu pro práci s rovnicemi a soustavami rovnic. Úkoly, které jsme řešili,  jsou zde.


LEKCE 2, 11.10.2016 Hra Sova, stavby podle plánu, jízda autobusem, záznam procesu, orientace v souboru dat, práce s tabulkou, formulování uzavřených otázek,  nás tolik zaměstnaly, že jsme vůbec nestihli pořídit fotodokumentaci. Úkoly, které jsme řešili jsou zde.


LEKCE 1, 04.10.2016     Dnes jsme byli stavitelé. Vybudovali jsme město Krychlov. V Krychlově  mohou stát pouze domy ze 4 krychlí a každý dům musí být jiný. Pak si v Krychlově přáli postavit všechny možné varianty komínů ze 3 krychlí (červené, modré a žluté). Když jsme tento úkol zvládli, přišla nová zakázka: „Postavte  komíny ze 4 krychlí (2 červené, 1 modrá a 1 žlutá); podmínkou je, aby se červené krychle nedotýkaly. Najděte všechny možnosti.“ Našli jsme a postavili. Adéla s Danielem se rozhodli, že komíny nakreslí do čtvercové mříže na tabuli. Už také víme, co je to plán stavby, podlaží stavby a dokážeme stavbám přiřadit plány, podle kterých vznikly. Rozvíjeli jsme prostorovou představivost, kombinační schopnosti, geometrický jazyk.