Třída 6. A

2. POLOLETÍ 4 hodiny matematiky týdně PO, ÚT, ST, PÁ


 • Výuka matematiky je vedena konstruktivistickým přístupem, je orientovaná na budování schémat (VOBS),  podporuje samostatné uvažování dětí, staví na vlastních zážitcích dítěte, chyba je využívána jako prostředek k učení, dětem poskytuje přiměřené výzvy (individualizace výuky tak, aby každé dítě dosáhlo svého maxima), podporuje spolupráci,  partnerské učení, diskuzi, podloženou argumentaci, poskytuje dětem radost ze samostatného uvažování a objevování (vlastní poznatek má větší váhu než ten převzatý).
 • DOMÁCÍ ÚKOL je povinný, bude zadáván vždy ve středu, diskuze řešení proběhne v úterý následujícího týdne. DÚ bude mít většinou 2 varianty – méně (A) a více (B) náročnou, děti si samy zvolí úroveň. Úkol bude k dispozici i v elektronické podobě. Není hodnocen známkou, pouze eviduji jeho splnění.
 • Samostatné práce v hodině, zkoušení, domácí práce hodnocené známkou jsou v textu vyznačeny modře, testy červeně.

ČERVEN

 • Dny bez matematiky: 07.06.  ředitelské volno, 09.06. jarní koncert ZŠ Krestova, 13.06. divadlo loutek Hodina Komenského / Čtyřlístek – festival Zlín, 21.06. třídní výlet Šternberk,
 • Suplovaná matematika: —
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • V měsíci červe NEBUDE zadán domácí úkol.
 • 19.06. Závěrečné SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFOLIEM
 • 21.06. UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ
 • 22.06. KLASIFIKAČNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

 • Dělitelnost (násobek, dělitel, ciferný součet, znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10, 100, 6, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel, prvočísla, Erathostenovo síto, obdélníková čísla) – sešit 02. – 23.06. Práce v hodině TEST 11
 • Součinové čtverce – sešit Práce v hodině
 • Autobus – pracovní sešit + sešit+ dramatizace Práce v hodině
 • Vennovy diagramy  – sešit Práce v hodině
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 02 – 23 .06.

 • TEST 11 Dělitelnost (násobek, dělitel, NSD, ciferný součet, obdélníková čísla)  14.06. Povolené pomůcky: násobilková tabulka, tabulka s prvočísly

 

KVĚTEN

 • Dny bez matematiky: 01. a 08. 05.  Státní svátek, 05.05. Projekt Hasík, 26.05. projekt Hasík, 30.05. environmentální výchova – OZO
 • Suplovaná matematika: 10.05. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci), 12.05. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci), 15.05. jsem na akci okresní kolo Pythagoriády (děti mají zadánu samostatnou práci)
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • V týdnu 08 – 12.05. NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL
 • V týdnech 15. – 19.05., 22.- 26.05. a  29.05. – 02.06. NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Procházky po krychli (rozvoj prostorové představivosti) 02. – 29. 05.
 • Pavučiny (číslo jako stav a číslo jako operátor, poznávání číselných vztahůPracovní sešit 02. – 29.05. Práce v hodině
 • Násobení desetinných čísel Video návod zde. 02. – 10.05. Práce v hodině TEST 10
 • Dělení desetinných čísel přirozeným číslem 02. – 29.05. Práce v hodině
 • Osová souměrnost Video zde1, zde2, zde3 a zde4 (obraz a vzor, zobrazujeme v osové souměrnosti, samodružné body, hledá se osa souměrnosti, osově souměrné útvary) 02. – 29.05. Práce v hodině
 • Dělitelnost (násobek, dělitel, znaky dělitelnosti 2, 3, 5, 10, 100, 6, nejmenší společný násobek, největší společný dělitel) 02. – 29.05.Práce v hodině TEST 11
 • Součinové čtverce (pracovní sešit 62/1; 63/2 + sešit) Práce v hodině
 • Vennovy diagramy (sešit) Práce v hodině
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 02 – 29 .05.

 • DOMÁCÍ ÚKOL 17  zadán 26.04., termín 03.05. DÚ 17 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 18  zadán 04.05., termín 16.05. DÚ 18 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 19  zadán 17.05., termín 23.05. zadání – dokončení samostatné práce č. 8 ze dne 12.05.
 • TEST 10 – 17.05. – Násobení desetinných čísel (povolené pomůcky . násobilková tabulka)

DUBEN

 • Dny bez matematiky: 10.04. knihovnická lekce (organizuje M. Eliášová), 14.04.  Velikonoční prázdniny, 17.04. Velikonoční pondělí, 28.04. Den Země – školní akce
 • Suplovaná matematika: 
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, ÚHLOMĚR
 • 19.04. čtvrtletní sebehodnocení a hodnocení, kontrola portfolia
 • 24.04. klasifikační porada, třídní schůze
 • V týdnech 10. – 14.04. a 17. – 21. 04. NEBUDE zadán DÚ.

 • Trojúhelník (třídění podle délek stran, podle úhlů, vnitřní úhly, trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný podrobněji, střední příčky, modelace na geoboardu, polyamond – indiánská mozaika). 03. – 07.04. Práce v hodině DOMÁCÍ PRÁCE 3
 • Procházky po krychli (rozvoj prostorové představivosti) 01. – 27. 04.
 • Číselná osa (propojení geometrického a aritmetického světa, čísla celá, desetinná, zlomky) 07. – 27.04. Práce v hodině
 • Pavučiny (číslo jako stav a číslo jako operátor, poznávání číselných vztahů) Pracovní sešit 03. – 27.04. Práce v hodině
 • Násobení desetinných čísel Video návod zde. 21. – 27.04. Práce v hodině TEST 10
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 03 – 27 .04.

 • DOMÁCÍ PRÁCE 3  (Trojúhelník). Zadáno 20.04. termín 27.04.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 15  zadán 29.03., termín 04.04. Zadání: Vymysli a vyřeš 3 pavučiny nebo 3 součtové trojúhelníky s desetinnými čísly.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 16  zadán 05.04., termín 11.04. DÚ16 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 17  zadán 26.04., termín 02.05. DÚ 17 zadání

BŘEZEN

 • Dny bez matematiky: 06. – 10.03. jarní prázdniny, 21.03. Divadlo – Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť, DJM
 • Suplovaná matematika: 27. a 28.03. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci)
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, ÚHLOMĚR
 • V týdnech 13. – 17.03. a 20. – 24.03. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Úhly (úhel jako část roviny, odhad a měření úhlů, dělení úhlů, konstrukce úhlů, úhly a hodiny) 01. – 03.03.  TEST 8
 • Jednotky obsahu 01. – 30.03.(základní + ar, hektar) Práce v hodině TEST 9
 • Obvod a obsah mnohoúhelníku (útvary složené z pravoúhelníků, dopočítávání délek  stran, určení obvodu a obsahu) 01. – 31.03. Práce v hodině
 • Trojúhelník (třídění podle délek stran, podle úhlů, vnitřní úhly, trojúhelník rovnoramenný a rovnostranný podrobněji, střední příčky, modelace na geoboardu). 20. – 31.03. Práce v hodině DOMÁCÍ PRÁCE 3
 • Procházky po krychli (rozvoj prostorové představivosti) 01. – 31. 03.
 • Pavučiny (číslo jako stav a číslo jako operátor, poznávání číselných vztahů) Pracovní sešit 17. – 31.03. Práce v hodině  
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 01. – 31 .03.

 • TEST 8 – 22.03. – Úhly (povolené pomůcky: úhloměr, kruhový geoboard, rýsovací pomůcky)
 • TEST 9 – 31.03. – Jednotky obsahu (povolené pomůcky: tabulka se základními převody, čtvercové mřížky)
 • DOMÁCÍ ÚKOL 15  zadán 29.03., termín 04.04. Zadání: Vymysli a vyřeš 3 pavučiny nebo 3 součtové trojúhelníky s desetinnými čísly.

ÚNOR

 • Dny bez matematiky: 03.02. pololetní prázdniny, 14.02. bruslení žáků 6. a 7. ročníku
 • Suplovaná matematika: 20.02. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci – hodnoceno známkou )
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, ÚHLOMĚR
 • V týdnu 27.02. – 03.03. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Jednotky délky a hmotnosti (předpony kilo, deci, centi, mili) – základní převody 01. –  17.02. Sešit + modelace Práce v hodině TEST 6
 • Rovnice a prostředí Váhy  01. –  24.02. Sešit + pracovní sešit + modelace pomocí vah Práce v hodině  TEST 7
 • Úhly (úhel jako část roviny, odhad a měření úhlů, dělení úhlů, konstrukce úhlů, úhly a hodiny) 06. – 28.02. Práce v hodině TEST 8
 • Jednotky obsahu 17. – 28.02. (základní  + ar, hektar) Práce v hodině TEST 9
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 01. – 28 .02.

 • TEST 6 – 17.02. Jednotky délky a hmotnosti (povolené pomůcky: délkové měřidlo, tabulka se základními převody)
 • TEST 7 – 27.02. Rovnice v prostředí Váhy (povolené pomůcky: váhy)
 • TEST 8 – ……….. Úhly (povolené pomůcky: úhloměr, kruhový geoboard, rýsovací pomůcky)
 • DOMÁCÍ ÚKOL 12  zadán 08.02., termín 14.02. DÚ 12 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 13  zadán 15.02., termín 21.02. DÚ 13 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 14  zadán 22.02., termín 28.02. DÚ 14 zadání

LEDEN

 • Dny bez matematiky: 02.01. vánoční prázdniny, 31.01. třídní akce Svět techniky
 • Suplovaná matematika: 13.01. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci), 24.01. jsem s dětmi na okresním kole matematické olympiády (děti mají zadánu samostatnou práci)
 • 20.01. Pololetní sebehodnocení a hodnocení, kontrola portfolia.
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3
 • V TÝDNU 23. – 27. 01. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL
 • V TÝDNU 30. 01. – 03. 02. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL

 • Krychlová tělesa – krychle, kvádr – povrch, objem; plán stavby (pracujeme s jednotkami kachlík pro povrch a krychlička pro objem) 03. – 11.01. Sešit + pracovní sešit (6/1; 7/2; 7/3, 7/5) + modelace – krychličky  TEST 4
 • Indické násobení 03. – 20. 01. Sešit + pracovní sešit (38/1; 39/2,3a,b,c) Práce v hodině TEST 5
 • Egyptské dělení chlebů (uvědomění si klíčového vztahu a/b = a:b) 11. – 18.01. Sešit
 • Mince, Mincové rovnice (propojení počet – veličina, propedeutika rovnic, logické termíny – nejvýše, právě, …) 04. – 30.01. Sešit + pracovní sešit + modelace pomocí mincí (8/1; 8/2; 8/3)  
 • Jednotky délky a hmotnosti (předpony kilo, deci, centi, mili) – základní převody 18. –  30.01.Sešit + modelace Práce v hodině TEST 6
 • Parketování (získávání zkušeností s analýzou a syntézou rovinných tvarů, rozvoj geometrické představivosti) 18. –  30.01. Sešit + pracovní sešit + modelace pomocí parket (32/1; 32/4; 33/5)
 • Kdo jsem? 03. – 30 .01. Sešit
 • Sova 03. – 30 .01.
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 03. – 30 .01.

 • TEST 411.01. Krychlová tělesa (krychle, kvádr – povrch, objem; plán stavby). Povolené pomůcky – krychličky.
 • TEST 517.01. Indické násobení. Povolené pomůcky – násobilková tabulka.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 9 (součtové trojúhelníky, zlomky, desetinná čísla) zadán 04.01., termín 10.01. DÚ9 zadání 
 • DOMÁCÍ ÚKOL 10 (čas, zlomky, obvod a obsah ve čtvercové mříži, číselná osa, rychlost, čísla a číslice) zadán 11.01., termín 17.01. DÚ10 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 11 (čas, zlomky, obvod mnohoúhelníku, obsah mnohoúhelníku ve čtvercové mříži, osová souměrnost, slovní úloha s mincemi, logická úloha – zebra) zadán 18.01., termín 24.01. DÚ11 zadání – opravena úloha A2

PROSINEC

 • Dny bez matematiky: 07.12. Vánoční koncert, 21.12. Vánoční kino Anděl páně 2, 22.12. Ředitelské volno, 23.12. – 02.01. Vánoční prázdniny
 • Suplovaná matematika: —
 • V prosinci NEBUDE ZADÁN ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL
 • Pomůcky: stále potřebujeme RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3

 • Krychlová tělesa – krychle, kvádr – povrch, objem; plán stavby (pracujeme s jednotkami kachlík pro povrch a krychlička pro objem) – 05. – 20.12. Sešit + pracovní sešit (6/1; 7/2; 7/3, 7/5) + modelace – krychličky Práce v hodině TEST 4
 • Šipkové grafy 12. – 20.12. Sešit + pracovní sešit (14/1; 15/5)
 • Indické násobení 16. – 20. 12. Sešit + pracovní sešit (38/1; 39/2,3a,b,c)
 • Práce s daty –  čtení a tvorba tabulek a grafů, interpretace dat; aritmetický průměr – 12. – 20.12. Sešit Práce v hodině
 • Kdo jsem? 01. – 20.12. Sešit
 • Sova 01. – 20.12.
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 01. – 20.12.

LISTOPAD

 • Dny bez matematiky: 14.11. projekt Den pro mou třídu, 22.11. akce Jumping drums.
 • V týdnu 14. – 18. 11. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • V týdnu 28. 11. – 02. 12. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • Pomůcky: stále potřebujeme RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3
 • Čtvrtletní sebehodnocení a hodnocení 21. 11. PORTFOLIO
 • 21.11. Vánoční dílna (tvoříme a naceňujeme výrobky na vánoční jarmark – finanční gramotnost – náklady, zisk, sleva, množstevní sleva, tvorba ceny)

 • Desetinná čísla (vztah deset. číslo – kmenový zlomek, sčítání a odčítání deset. čísel, násobení a dělení 10,100, 1000) 01.- 24.11.  Sešit + pracovní sešit (19/6; 18/4) + pracovní list Desetinná čísla – násobení a dělení 10, 100, 1000 + modelace Práce v hodině TEST 2
 • Obrazce (mnohoúhelníky) v čtvercové mříži, obvod, obsah, druhy čtyřúhelníků, vlastnosti, pravidelný mnohoúhelník, obvod a obsah, metoda rámování  01.- 28.11. Sešit + čtvercová mříž + modelace Práce v hodině  TEST 3
 • kladní geometrické konstrukce (kolmice, rovnoběžky, čtverec, obdélník, kružnice, trojúhelník zadaný třemi stranami)  23. – 30.11. Sešit  DOMÁCÍ PRÁCE 2, Práce v hodině
 • Jednotky délky a obsahu (předpony kilo, deci, centi, mili) – základní převody 03. –  23.11.Sešit + modelace Práce v hodině
 • Kdo jsem? 01. – 30.11. Sešit
 • Sova 01. – 30.11.
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení, kombinační schopnosti a prostorovou orientaci 01. – 30.11.

 • TEST 2 – 11.11.2016 Desetinná čísla (nejvýše řádu setin)  (porovnávání, zaokrouhlování s danou přesností, sčítání a odčítání, vazba desetinné číslo – zlomek); povolené pomůcky – mřížky – desetinná čísla
 • TEST 3 – 30.11. 2016 Mnohoúhelníky ve čtvercové  mříži (rýsování ve čtvercové mříži, obvod a obsah); povolené pomůcky – pravítko, tužka.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2  (Základní geometrické konstrukce, rýsování podle návodu). Zadáno 29.11., termín 06.12., DP 2 zadání, hodnoceno známkou

 • DOMÁCÍ ÚKOL 6 (desetinná čísla, Kdo jsem?, propedeutika rovnic, logické úlohy – zebry, slovní úlohy o věku, dřívkování) zadán 02.11., termín 08.11. DÚ 6 zadání.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 7 (vazba deset. číslo – zlomek, číselná osa, součtové trojúhelníky, obsah mnohoúhelníku ve čtvercové mříži, úlohy z Matematického klokana) zadán 09.11., termín 15.11. DÚ 7 zadání.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 8 (zlomky, čas, úlohy z matematického klokana) zadán 23.11., termín 29.11. DÚ 8 zadání

ŘÍJEN

 • Dny bez matematiky: 21.10. Beseda Rizika elektronické komunikace, 26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny, 28.10. Státní svátek
 • Suplovaná matematika: 18.10. (jsem na kurzu Práce s diferencovanou třídou v matematice).
 • V týdnu 24. – 28. 10. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • Pomůcky: od 17.10. RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3

 • Zlomky 03. – 31.10. Sešit + pracovní sešit (2/7; 3/8 ; 3/10 ; 4/13, zlomková zeď) + modelace Práce v hodině ; TEST 1
 • Desetinná čísla (vztah deset. číslo – kmenový zlomek, sčítání a odčítání deset. čísel) 03. –  14.10. Sešit  + pracovní sešit (5/1 ; 5/2 ; 6/4; 6/5; 19/6) + modelace Práce v hodině
 • Obvod a obsah obrazce (mnohoúhelníky)čtvercová mříž . 10. – 31 .10. Sešit + čtvercová mříž + modelace
 • Jednotky délky a obsahu (předpony kilo, deci, centi, mili) – základní převody 10. – 31 .10. Sešit + pracovní sešit (5/1 ; 5/2; 6/4; 6/5) + modelace
 • Dřívkování (rozvoj geometrické představivosti a kombinatoriky, vlastnosti mnohoúhelníků) 03. – 31.10. Sešit + pracovní sešit (12/1; 13/2; 13/4) + modelace HEJNÉHO METODA – VIDEO
 • Kdo jsem? 03. – 31.10. Sešit
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení 03. – 31.10.

 • TEST 101.11. Zlomky (modelace zlomku, idiom typu „2/3 z A“, slovní úlohy se zlomky, zlomky a hodiny, porovnávání zlomků – užití zlomkové zdi); povolené pomůcky – zlomková zeď.

 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 (zaokrouhlování s danou přesností, pořadí výpočtů, slovní úlohy – otázka a odpověď, kombinatorika) zadán 29.09., termín 04.10. DÚ 2 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 3 (slovní úlohy se zlomky, o čase, délka lomené čáry ve čtvercové mříži, bludiště, rovinné obrazce) zadán 05.10., termín 11.10.  DÚ 3 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 4 (slovní úlohy se zlomky, logické úlohy, krychle, početní operace s přirozenými čísly, matematický jazyk) zadán 13.10., termín 19.10. DÚ 4 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 5 (zlomky, slovní úlohy, délka úsečky, úlohy z Matematického klokana) zadán 19.10., termín 01.11. DÚ 5 zadání

ZÁŘÍ

 • V týdnu 12. – 16. 09. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • Dny bez matematiky: 28.09. Státní svátek

Ochutnávky a rozjezdy:pentominosets

 • Pentomino  12. – 16.09. Sešit + modelace
 • Kdo jsem? 12. – 30.09. Sešit
 • Neposedové/uprchlíci – vrať čísla zpět 12. – 16.09. Sešit
 • Sousedé 12. – 30.09. Sešit + pracovní sešit 36/1
 • Součtové trojúhelníky 12. – 30.09. Sešit + pracovní sešit 20/1a,b
 • Sova 12. – 30.09.
 • Úlohy rozvíjející logické myšlení 12. – 30.09.
 • Zlomky 12. – 30.09. Sešit + pracovní sešit 1/1,2,3,4,9,11,12 + modelace
 • Práce s daty – tabulky a grafy  19. – 23.09. Sešit + pracovní list 1 – hodnoceno známkou;  DOMÁCÍ PRÁCE 1  

 • DOMÁCÍ ÚKOL 1 (početní operace s přirozenými čísly, pořadí výpočtů, zlomky, kombinatorika, propedeutika rovnic, úlohy o věku) zadán 21.09., termín 27.09. DÚ 1 zadání.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 (zaokrouhlování s danou přesností, pořadí výpočtů, slovní úlohy – otázka a odpověď, kombinatorika) zadán 29.09., termín 04.10. DÚ 2 zadání.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1 hodnoceno známkou – Práce s daty – tabulky a grafy, zadáno 23.09., termín odevzdání 30.09. DP 1 – PRÁCE S DATY