Třída 9. A

2. POLOLETÍ – 4 hodiny týdně PO, ÚT, ČT, PÁ


 • Samostatné práce v hodině, zkoušení, domácí práce hodnocené známkou jsou v textu vyznačeny modře, testy červeně 
 • V hodinách se budeme průběžně věnovat opakování a rozšiřování matematických dovedností a znalostí žáka základní školy (úlohy z testů CERMAT, TIMSS, PISSA, SCIO). Tato aktivita NENÍ přípravou žáků na přijímací zkoušky.
 • Cvičení z matematiky (samostatný předmět) vyučuje kolegyně E. Kaucká (v lednu – květnu 2017 zastupuje P. Macečková)

ČERVEN

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Dny bez matematiky: 01.06. školní pouť – oslava MDD, 07.06. ředitelské volno, 08.06. třída na akci Planetárium
 • Suplovaná matematika: 09.06. jsem na školení (žáci mají zadánu samostatnou práci),13.06. jsem na akci se svou třídou (žáci mají zadánu samostatnou práci), 21.06. jsem na akci se svou třídou (žáci mají zadánu samostatnou práci)
 • 19.06. Závěrečné SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFOLIEM
 • 21.06. UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ
 • 22.06. KLASIFIKAČNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

 • Kužel, jehlan, koule (objem, povrch, síť) 02. – 19.06. Práce v hodině. Samostatná práce v hodině.
 • Finanční matematika (jistina, úroková míra, úrok, jednoduché úrokování)  02. – 23.06.
 • Mobiova páska, Pythagorova spirála, Platonova tělesa 02. – 23.06.
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 02. – 23.06.

KVĚTEN

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Dny bez matematiky: 01.05. a 08.05.  Státní svátek,  26.05.  akce třídy 9A – Exkurze – Vídeň 
 • Suplovaná matematika: 11.05. a 12.05. jsem na školení (žáci mají zadánu samostatnou práci), 30.05. jsem na akci se svou třídou (žáci mají zadánu samostatnou práci)

 • Funkce (Co je a co není funkce, funkční předpis, graf funkce, definiční obor a obor hodnot, průběh funkce – rostoucí, klesající, konstantní. Funkce lineární. Nepřímá úměrnost. Kvadratická funkce) video zde1 a zde2 02. – 30.05. Práce v hodině TEST 9 DOMÁCÍ PRÁCE 4
 • Grafické řešení soustav dvou lineárních rovnic o dvou neznámých (užití grafu lineární funkce) video zde 02. – 30.05.Samostatná práce v hodině
 • Podobnost (Koeficient podobnosti, zvětšení, zmenšení, shodnost jako speciální případ podobnosti prezentace zde. Věty o podobnosti trojúhelníků video zde. Užití podobnosti ve slovních úlohách prezentace zde. Redukční úhel, změna úsečky v daném poměru video zde, rozdělení úsečky v daném poměru video zde.Fraktály video zde. 02. – 30.05. Samostatná práce v hodině 
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 02. – 30.05.

 • TEST 8 – 04.05.- Matematické dovednosti 1 – 9. Pomůcky: rýsovací potřeby
 • TEST 9 – 23.05.- Funkce. Pomůcky: rýsovací potřeby
 • DOMÁCÍ PRÁCE 4 (Kvadratická funkce)  zadána 16.05..termín odevzdání 23.05.

DUBEN

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Dny bez matematiky: 04.04.  zkrácená výuka – zápis do 1. tříd, 12.04. jednotná přijímací zkouška na SŠ 1. termín, 13. – 17.04.  Velikonoční prázdniny, 19.04. jednotná přijímací zkouška na SŠ 2. termín, 28.04.  školní akce – Den Země
 • Suplovaná matematika: 10.04. jsem na školení (žáci mají zadánu samostatnou práci)
 • 04.04. TEST CERMAT NANEČISTO
 • 21.04. čtvrtletní sebehodnocení a hodnocení, kontrola portfolia
 • 24.04. klasifikační porada, třídní schůze
 • Testy CERMAT vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), více zde. Obsah některých přípravných kurzů v podání středních škol přesahuje rámec RVP ZV, je spíše přípravou na 1. ročník SŠ.

 • Funkce (co je a co není funkce, funkční předpis, graf funkce, definiční obor a obor hodnot, průběh funkce, funkce lineární, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce) 03. – 27. 04. Práce v hodině TEST 9 DOMÁCÍ PRÁCE 4
 • Matematické dovednosti 1 – 9  03. – 27.04. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO – početní geometrie – obvody, obsahy obrazců, objemy a povrchy těles; měřítko, poměr, trojčlenka, konstrukční úlohy, osová a středová souměrnost) Práce v hodině – zkoušení, výuková videa (16 dílů, ilustrační úlohy CERMAT 2016): zde
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 03. – 27.04.
 • TEST 8 – 27.04. 04.05.- Matematické dovednosti 1 – 9. Pomůcky: rýsovací potřeby

BŘEZEN

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Dny bez matematiky: 06. – 10.03.  jarní prázdniny, 31.03. třída na akci (beseda s Městskou policií)
 • Suplovaná matematika: 17.03. jsem na akci Matematický klokan, 21.03. jsem na akci se svou třídou (žáci mají zadánu samostatnou práci),  27. a 28.03. jsem na školení (žáci mají zadánu samostatnou práci)
 • Testy CERMAT vychází z Rámcového vzdělávacího programu (RVP), více zde. Obsah některých přípravných kurzů v podání středních škol přesahuje rámec RVP, je spíše přípravou na 1. ročník SŠ.

 • Funkce (co je a co není funkce, funkční předpis, graf funkce, definiční obor a obor hodnot, průběh funkce, funkce lineární, nepřímá úměrnost, kvadratická funkce) 16. – 31. 03. Práce v hodině TEST 9 DOMÁCÍ PRÁCE 4
 • Vennovy diagramy (užití při řešení slovních úloh, hledání NSD a nsn) 16.03. – 31.03.
 • Matematické dovednosti 1 – 9  01. – 31.03. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO – početní geometrie – obvody, obsahy obrazců, objemy a povrchy těles; měřítko, poměr, trojčlenka) Práce v hodině – zkoušení, výuková videa (16 dílů, ilustrační úlohy CERMAT 2016): zde
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 31.03.

ÚNOR

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Dny bez matematiky: 03.02. pololetní prázdniny, 21.02. bruslení žáků 8. a 9. tříd
 • Suplovaná matematika: 20.02. jsem na školení (žáci mají zadánu samostatnou práci – hodnoceno známkou)

 • Slovní úlohy o pohybu 01. – 10.02.,  Práce v hodině   TEST 7, výukové video zde
 • Konstrukční úlohy 06. – 28.02. (konstrukce mnohoúhelníků užitím množin bodů dané vlastnosti, aplikace znalostí o vlastnostech geometrických útvarů – výšky, těžnice  a střední příčky v trojúhelníku, kružnice opsaná a vepsaná, úhlopříčky, vnitřní a vnější úhly zejména v rovnoběžnících, deltoid, …) DOMÁCÍ PRÁCE 3
 • Matematické dovednosti 1 – 9  01. – 28.02. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO) Práce v hodině – zkoušení, výuková videa (16 dílů, ilustrační úlohy CERMAT 2016): zde
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 28.02.

 • TEST 7 – 17.02. Slovní úlohy o pohybu Povolené pomůcky: kalkulačka.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 (Konstrukční úlohy)  zadána 28.02.termín odevzdání 14.03. DOMÁCÍ PRÁCE 3 zadání

LEDEN

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Dny bez matematiky: 02.01. vánoční prázdniny
 • Suplovaná matematika: 12.01. jsem na školení, 13.01. jsem na školení, 31.01. jsem se svou třídou na akci
 • 10.01. a 17.01.  – příležitost prokázat zvládnutí daného tématu v lepší kvalitě než v předchozích měsících (každý žák má možnost si zvolit maximálně dva testy, v jednom dnu nelze psát více než 1 test) – termín odevzdání poptávkového formuláře – 05.01.
 • 20.01. Pololetní sebehodnocení a hodnocení, kontrola portfolia.

 • Soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými (metoda aditivní a substituční) 03. – 06.01. , TEST 5
 • Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině 03. – 06. 01., Práce v hodině
 • Práce s datyporovnávání, interpretace, zpracování a vyhledávání dat DOMÁCÍ PRÁCE 2
 • Matematické dovednosti 1 – 9 03. – 30.01. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO),  Práce v hodině, TEST 6 základní matematické dovednosti odpovídající standardu RVP.
 • Slovní úlohy o pohybu 23. – 30.01.,  Práce v hodině TEST 7
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 03. – 30.01.

 • TEST 5 – 09.01. Soustavy dvou lineárních rovnic se dvěma neznámými (metoda aditivní a substituční). Nejsou povoleny žádné pomůcky.
 • TEST 6 – 16.01. Matematické dovednosti 1-9 (základní matematické dovednosti odpovídající standardu RVP). Nejsou povoleny žádné pomůcky.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2 (Práce s daty – vyhledávání, vyhodnocování a zpracování dat, porovnávání souborů dat)  zadána 03.01., termín odevzdání 10.01. DOMÁCÍ PRÁCE 2 zadání 

PROSINEC

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Suplovaná matematika: 13.12.  (jsem se svou třídou na akci Etická dílna 2) – Samostatná práce – Matematické dovednosti 1-9 (hodnoceno známkou)
 • Dny bez matematiky: 02.12. akce Středoškolák, vysokoškolák, 16.12. Mikulášský turnaj ve vybíjené, 19.12. Závodivé hry, 20.12. Projekt Malí a velcí kamarádi, 21.12. Vánoční kino Anděl páně 2, 22.12. Ředitelské volno, 23.12. – 02.01. Vánoční prázdniny

 • Matematické dovednosti 1 – 9 01. – 20.12. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO) Práce v hodině
 • Soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými (metoda aditivní a substituční) 01. – 20. 12. Práce v hodině , TEST 5
 • Pravoúhlá soustava souřadnic v rovině  Práce v hodině
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 20.12.

LISTOPAD

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)
 • Čtvrtletní sebehodnocení a hodnocení: PORTFOLIO 18.11.2016

 • Suplovaná matematika: 22.11.  (jsem se svou třídou na akci Jumping drums)
 • Dny bez matematiky: 10.11. exkurze 9A na SŠ AHOL, 14.11. projekt Den pro mou třídu, 15.11. školení Červený kříž 9A, 17.11. Státní svátek, 21.11 školení Červený kříž 9A.

 • Matematické dovednosti 1 – 9 01. – 30.11. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO) Práce v hodině 22.11.
 • Číselné obory 01. – 08.11.
 • Intervaly 01.11. – 08.11.Práce v hodině
 • Algebra – úpravy mnohočlenů na součin (vytýkání , užití algebraických vzorců ) 01. – 15.11 Práce v hodině, TEST 3
 • Nerovnice   07. – 15.11. Práce v hodině 22.11., TEST 4
 • Množiny bodů dané vlastnosti, konstrukční úlohy (Thaletova kružnice, konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků, zápis postupu konstrukce pomocí matematických symbolů Transparent Red Checkmark Clip Art) 24. – 30.11. DOMÁCÍ PRÁCE 1
 • Soustavy dvou rovnic se dvěma neznámými (metoda aditivní a substituční) 25. – 30. 11. Práce v hodině, TEST 5
 • Práce s daty (sběr, organizace a zpracování dat, interpretace dat) Práce v hodině 22.11., DOMÁCÍ PRÁCE 2
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 30.11.

 • TEST 3 – 11.11. Úpravy mnohočlenu na součin (vzorce, vytýkání). Nejsou povoleny žádné pomůcky.
 • TEST 4 – 28.11. Nerovnice – řešení v daném oboru. Nejsou povoleny žádné pomůcky
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1 (užití Thaletovy kružnice, konstrukce tečny ke kružnici, konstrukční úlohy s využitím bodů dané vlastnosti)  zadána 25.11., termín odevzdání 02.12. DP 1 zadání

ŘÍJEN

 • Pomůcky: kalkulačka, rýsovací potřeby (kružítko, tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr)

 • Suplovaná matematika: 18. 10. (jsem na kurzu Práce s diferencovanou třídou v matematice) a 20.10. (jsem s vybranými žáky 9A na matematické soutěži Moravskoslezský matematický šampionát, kterou pořádá Wichterlovo gymnázium v Ostravě-Porubě)
 • Dny bez matematiky: 26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny, 28.10. Státní svátek
 • Matematické dovednosti 1 – 8 03. – 31.10. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO)
 • Algebra – algebraické vzorce 03. – 14.10. – Práce v hodině , TEST 1
 • Rovnice – se zlomky i bez nich 03. – 21.10. Práce v hodině, TEST 2
 • Algebra – úpravy mnohočlenů na součin (vytýkání , užití algebraických vzorců ) 14. – 31.10. – Práce v hodině, TEST 3
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 03. – 31.10.

 • TEST 1 – 17.10. Algebraické vzorce. Nejsou povoleny žádné pomůcky.
 • TEST 2 – 24.10. Rovnice (se zlomky, se závorkami, vícekrokové). Nejsou povoleny žádné pomůcky.

ZÁŘÍ

 • Dny bez matematiky: 22.09. – Akce Běh naděje
 • Pomůcky: rýsovací potřeby, pastelky, lepidlo, nůžky.

 • Matematické dovednosti 1 – 8 12. – 16.09. (úlohy CERMAT, TIMSS, PISSA,  SCIO)
 • Základy statistiky 19. – 23.09.základní statistické pojmy, statistické šetření, diagramy – tvorba, čtení, statistické průměry Práce v hodině, Skupinová práce – Statistické šetření (sběr dat, zpracování tabulek a grafů, interpretace dat)
 • Rovnice se zlomky 26. – 30.09.
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 12. – 30. 09.