Třída 7. B

 2. POLOLETÍ – 5 hodin týdně PO, ÚT, ST, ČT, PÁ


 • Samostatné práce v hodině, zkoušení, domácí práce hodnocené známkou jsou v textu vyznačeny modře, testy červeně 
 • DOMÁCÍ ÚKOL je povinný, bude zadáván vždy ve středu, diskuze řešení proběhne v úterý následujícího týdne. DÚ bude mít 2 varianty – méně (A) a více (B) náročnou, děti si samy zvolí úroveň. DÚ není hodnocen známkou, pouze eviduji jeho splnění.

ČERVEN
 • Dny bez matematiky: 01. 06.  školní pouť – oslava MDD, 07.06. ředitelské volno, 23.06. akce třídy 7B – Prohlídka Dolních Vítkovic,
 • Suplovaná matematika: 08. a 09.06.  jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci), 13.06. jsem na akci se svou třídou (děti mají zadánu samostatnou práci), 21.06. jsem na akci se svou třídou (děti mají zadánu samostatnou práci)
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • V měsíci červe NEBUDE zadán domácí úkol.
 • 19.06. Závěrečné SEBEHODNOCENÍ A HODNOCENÍ, práce s PORTFOLIEM
 • 21.06. UZAVŘENÍ KLASIFIKACE ZA 2. POLOLETÍ
 • 22.06. KLASIFIKAČNÍ PEDAGOGICKÁ RADA

 • Úměrnost (přímá a nepřímá úměrnost, užití ve slovních úlohách, grafické znázornění, práce s tabulkou, propedeutika funkcí) 02. – 13.06. Práce v hodině TEST 14
 • Pravoúhlá soustava souřadnic 02. – 23. 06. Práce v hodině
 • Hranoly (povrch, objem, síť, Eulerova věta – odvození) 02. – 23.06. Samostatná práce 
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 02. – 23. 06. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • TEST 14 – 14.06. – Úměrnost (přímá a nepřímá úměrnost, užití ve slovních úlohách, práce s tabulkou) Povolené pomůcky: kalkulačka

KVĚTEN

 • Dny bez matematiky: 01. a 08. 05.  Státní svátek, 11.05. akce třídy 7B – třídní výlet, 25.05. akce třídy 7B – Uměli Valaši fyziku?,
 • Suplovaná matematika: 10.05.  a  12.05. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci), 15.05. jsem na akci okresní kolo Pythagoriády (děti mají zadánu samostatnou práci), 30.05. jsem na akci se svou třídou (děti mají zadánu samostatnou práci)
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • V týdnu 08. – 12.05. NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL
 • V týdnech 15. – 19.05., 22.- 26.05. a  29.05. – 02.06. NEBUDE zadán DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Poměr (co je poměr, poměr v praxi, změna v daném poměru, postupný poměr) 02. – 10.05. TEST 12
 • Měřítko plánu a mapy 02. – 10.05. TEST 12
 • Obvod a obsah rovinných útvarů (trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník – odvození vzorců, čtvercová mříž) 02. – 10.05.  Práce v hodině TEST 13
 • Úměrnost (přímá a nepřímá úměrnost, užití ve slovních úlohách, grafické znázornění, práce s tabulkou, propedeutika funkcí) 02. – 30.05. Práce v hodině TEST 14
 • Hranoly (povrch, objem, síť, Eulerova věta – odvození) 02. – 30.05. Práce v hodině  DOMÁCÍ PRÁCE 7
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 02. – 30. 05. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • TEST 12 – 10.05. – Poměr. Měřítko plánu a mapy (postupný poměr, poměr v základním tvaru, měřítko plánu a mapy – určení měřítka, určení úseku na mapě, určení rozměru v reálu) Povolené pomůcky: kalkulačka
 • TEST 13 – 18.05. – Obvod a obsah rovinných útvarů (čtverec, obdélník, kosočtverec, kosodélník, trojúhelník, lichoběžník, mnohoúhelníky složené z výše uvedených útvarů, řešení výpočtem a ve čtvercové mříži) Povolené pomůcky: kalkulačka

 • DOMÁCÍ ÚKOL 17  zadán 26.04., termín 02.05. DÚ 17 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 18  zadán 04.05., termín 16.05. DÚ 18 zadání
 • Až do konce května NEBUDE zadán domácí úkol.

DUBEN
 • Dny bez matematiky: 13. – 17.04.  Velikonoční prázdniny, 28.04. školní akce Den Země
 • Suplovaná matematika: 10.04. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci),
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • 21.04. čtvrtletní sebehodnocení a hodnocení, kontrola portfolia
 • 24.04. klasifikační porada, třídní schůze
 • V týdnech 10. – 14.04. a 17. – 21. 04. NEBUDE zadán DÚ.

 • Rovnoběžníky  (rovnoběžníky, vlastnosti – úhly, úhlopříčky, strany, výšky, střední příčky, souměrnost, konstrukce) 03. – 05. 04. DOMÁCÍ PRÁCE 6
 • Lichoběžník (vlastnosti – úhly, úhlopříčky, strany, výšky, střední příčky, souměrnost, konstrukce, obsah ve čtvercové mříži) 03. – 05. 04. Práce v hodině DOMÁCÍ PRÁCE 6
 • Poměr (co je poměr, poměr v praxi, změna v daném poměru, postupný poměr) 03. – 27.04. Práce v hodině TEST 12
 • Měřítko plánu a mapy 03. – 27.04. Práce v hodině TEST 12
 • Obvod a obsah rovinných útvarů (trojúhelník, rovnoběžník, lichoběžník – odvození vzorců, čtvercová mříž) 24. – 27.04. Práce v hodině TEST 13
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 03. – 27. 04. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • DOMÁCÍ PRÁCE 6 – Čtyřúhelníky (rovnoběžníky, lichoběžník), zadána 05.04. termín odevzdání 12.04.

 • DOMÁCÍ ÚKOL 15 zadán 29.03., termín 04.04. Zadání: Vymysli a vyřeš 2 slovní úlohy s procenty.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 16 zadán 03.04., termín 11.04. DÚ 16 zadání.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 17  zadán 26.04., termín 02.05. DÚ 17 zadání

BŘEZEN
 • Dny bez matematiky: 06. –  10.03. jarní prázdniny
 • Suplovaná matematika: 21.03. jsem se svojí třídou na akci (děti mají zadánu samostatnou práci), 27. a 28.03. jsem na školení (děti mají zadánu samostatnou práci)
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • V týdnech 13. – 17.03. a 20. – 24.03. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Racionální čísla (záporné zlomky a desetinná čísla – uspořádání, číselná osa, základní početní operace) 01. – 16. 03. TEST 10
 • Rovnoběžníky  (rovnoběžníky, vlastnosti – úhly, úhlopříčky, strany, výšky, střední příčky, souměrnost, konstrukce) 01. – 28. 03.  Práce v hodině  TEST 11, DOMÁCÍ PRÁCE 6
 • Čtyřúhelníky (deltoid, lichoběžník, vlastnosti – úhly, úhlopříčky, strany, výšky, střední příčky, souměrnost, konstrukce) 20. – 31. 03.  Práce v hodině
 • Poměr (co je poměr, poměr v praxi, změna v daném poměru, postupný poměr) 29. – 31.03. Práce v hodině TEST 12
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 31. 03. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • TEST 10 – 20.03. – Racionální čísla (záporné zlomky a desetinná čísla – uspořádání, číselná osa, základní početní operace)Povolené pomůcky: krokovadlo
 • TEST 11 – 29.03. – Rovnoběžníky (třídění, konstrukce, vlastnosti). Povolené pomůcky: rýsovací potřeby

 • DOMÁCÍ ÚKOL 15 zadán 29.03., termín 04.04. Zadání: Vymysli a vyřeš 2 slovní úlohy s procenty.

ÚNOR
 • Dny bez matematiky: 03.02. pololetní prázdniny, 14.02. bruslení žáků 6. a 7. tříd
 • Suplovaná matematika: 20.02. jsem na školení, děti mají zadánu samostatnou práci – hodnoceno známkou
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • V týdnu 27.02. – 03.03. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL.

 • Rovnice (lineární rovnice s jednou neznámou – prostředí Mince a Váhy) 01. –  22.02., TEST 8 
 • Procenta (vazba procent-zlomek-desetinné číslo; výpočet procentové části, počtu procent, základu; slevy, zdražení; slovní úlohy s procenty) 01. – 28. 02. Práce v hodině  TEST 9
 • Racionální čísla (záporné zlomky a desetinná čísla – uspořádání, číselná osa, základní početní operace) 01. – 28. 02. Práce v hodině  TEST 10
 • Čtyřúhelníky (rovnoběžníky, deltoid, lichoběžník, vlastnosti – úhly, úhlopříčky, strany, výšky, souměrnost, konstrukce) 15. – 28. 02 Práce v hodině TEST 11, DOMÁCÍ PRÁCE 6
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 28. 02. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • TEST 8 – 23.02. – Rovnice (v prostředí Mince, v prostředí Váhy). Povolené pomůcky: mince, váhy, násobilková tabulka
 • TEST 9 – 02.03. – Procenta (vazba procent-zlomek-desetinné číslo; výpočet procentové části, počtu procent, základu; slevy, zdražení; slovní úlohy s procenty) Povolené pomůcky: násobilková tabulka, mřížky

 • DOMÁCÍ ÚKOL 12  zadán 08.02., termín 14.02. DÚ 12 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 13  zadán 15.02., termín 21.02.  DÚ 13 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 14 zadán 22.02., termín 28.02. DÚ 14 zadání

LEDEN
 • Dny bez matematiky: 02.01. vánoční prázdniny
 • Suplovaná matematika: 12.01. jsem na školení, děti mají zadánu samostatnou práci – hodnoceno známkou , 13.01. jsem na školení, děti mají zadánu samostatnou práci – hodnoceno známkou , 24.01. jsem s dětmi na okresním kole matematické olympiády (děti mají zadánu samostatnou práci- hodnoceno známkou) , 31.01. jsem se svou třídou na akci (děti mají zadánu samostatnou práci)
 • 20.01. Pololetní sebehodnocení a hodnocení, kontrola portfolia.
 • Pomůcky:  RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • V TÝDNU 23. – 27. 01. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL
 • V TÝDNU 30. 01. – 03. 02. NEBUDE ZADÁN DOMÁCÍ ÚKOL

 • Zlomky – sčítání a odčítání 03. –  04.01. TEST 6  Vysvětlenívideo 1 nebo video 2
 • Zlomky – násobení a dělení 03. –  19.01. Práce v hodině , TEST 7 Transparent Red Checkmark Clip ArtVysvětlenívideo1 nebo video 2.
 • Racionální čísla (záporné zlomky a desetinná čísla – uspořádání, číselná osa, základní početní operace) 03. – 30. 01. TEST 9
 • Středová souměrnost (zobrazování ve středové souměrnosti, středově souměrné obrazce) 17. –  30.01., Práce v hodině , DOMÁCÍ PRÁCE 5
 • Rovnice (lineární rovnice s jednou neznámou – prostředí Mince a Váhy) 03. –  30.01., Práce v hodině, TEST 8 
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 03. – 30. 01. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • TEST 6 – 05.01. – Zlomky (sčítání a odčítání). Povolené pomůcky: násobilková tabulka.
 • TEST 7 – 26.01. – Zlomky (násobení a dělení). Povolené pomůcky: násobilková tabulka.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 5 zadána 26.01. termín odevzdání 02.02., DP5 zadání

 • DOMÁCÍ ÚKOL 9  (součtové trojúhelníky, zlomky a hodiny, nsn, NSD, desetinná čísla, aritmetický průměr) zadán 04.01., termín 10.01. DÚ9 zadání 
 • DOMÁCÍ ÚKOL10  (jednotky délky,  objem kvádru, krychlová tělesa, zlomky, kombinatorika) zadán 11.01., termín 17.01. DÚ10 zadání 
 • DOMÁCÍ ÚKOL11  (úhly v trojúhelníku, početní operace se zlomky, hmotnost) zadán 17.01., termín 24.01. DÚ11 zadání.

PROSINEC
 • Dny bez matematiky: 09.12. Etická dílna 1, 21.12. Vánoční kino Anděl páně 2, 22.12. Ředitelské volno, 23.12. – 02.01. Vánoční prázdniny
 • Suplovaná matematika: 07.12. (Samostatná práce – zlomky a desetinná čísla), 08.12. (Samostatná práce – Matematické dovednosti – 1. pololetí 7. ročníku – hodnoceno známkou)
 • V prosinci NEBUDE ZADÁN ŽÁDNÝ DOMÁCÍ ÚKOL.
 • Pomůcky: Stále potřebujeme RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr

 • Zlomky – rozšiřování a krácení, základní tvar, sčítání a odčítání, násobení celým číslem 01. –  20.12. Práce v hodině ; TEST 5 , TEST 6 
 • Procházky po krychli 01. – 20. 12.rozvoj prostorové představivosti
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 20. 12. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • TEST 5 – 06.12. – Zlomky (rozšiřování, krácení, základní tvar, smíšená čísla). Povolené pomůcky:  násobilková tabulka

LISTOPAD
 • Dny bez matematiky: 14.11. projekt Den pro mou třídu, 17.11. Státní svátek, 22.11. akce Jumping Drums
 • V týdnu 14. – 18. 11. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • V týdnu 28. 11. – 02. 12. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • Pomůcky: Stále potřebujeme RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr
 • Čtvrtletní sebehodnocení a hodnocení 21. 11. PORTFOLIO

 • Celá čísla 01. – 24. 11. porovnávání, číselná osa, absolutní hodnota, početní operace s celými čísly Práce v hodině; TEST 4
 • Trojúhelník – kružnice opsaná a vepsaná 03. – 08. 11. Práce v hodině
 • Osová souměrnost, osově souměrné útvary 11.- 30.11. Práce v hodině , DOMÁCÍ PRÁCE 4
 • Zlomky – rozšiřování a krácení, základní tvar, sčítání a odčítání 24. – 30. 11. Práce v hodině; TEST 5
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 30. 11. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 zadána 31.10., termín odevzdání 07.11. zadání DOMÁCÍ PRÁCE 3 Hodnoceno známkou.
 • TEST 4 – 23.11. – Celá čísla (číselná osa, porovnávání, početní operace +, -, x, :, absolutní hodnota). Povolené pomůcky: číselný výtah, násobilková tabulka, číselná osa.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 4 zadána 23.11., termín odevzdání 30.11DOMÁCÍ PRÁCE 4 zadání. Hodnoceno známkou.

 • DOMÁCÍ ÚKOL 6 (úlohy z ilustračních testů CERMAT pro víceletá gymnázia , úlohy z Pythagoriády 08-09) zadán 03.11., termín 08.11.  DÚ 6 zadání 
 • DOMÁCÍ ÚKOL 7 (celá čísla, slovní úlohy, úlohy z Pythagoriády 09-10) zadán 09.11., termín 15.11. DÚ 7 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 8 (celá čísla, jednotky obsahu, dělitelnost, zlomky, desetinná čísla) zadán 23.11., termín 29.11., DÚ 8 zadání

ŘÍJEN
 • Dny bez matematiky: 26.10. a 27.10. Podzimní prázdniny, 28.10. Státní svátek
 • Suplovaná matematika: 12.10., 18. 10., 20.10., 21.10.
 • V týdnu 24. – 28. 10. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • Pomůcky: Stále potřebujeme RÝSOVACÍ POTŘEBY – kružítko, trojúhelník s ryskou, tužka č. 3, úhloměr

   

 • Krychle, kvádr 03. – 31.10. povrch, objem, síť, zobrazení ve volném rovnoběžném promítání ; DOMÁCÍ PRÁCE 3, TEST 3
 • Práce s daty – čtení v tabulkách a grafech, interpretace dat 03. – 31. 10. DOMÁCÍ PRÁCE 2
 • Celá čísla 14. – 31. 10. porovnávání, číselná osa, absolutní hodnota , početní operace s celými čísly Práce v hodině; TEST 4
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 01. – 30. 11. rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • TEST 2 – 17.10. Jednotky obsahu a objemu. Nejsou povoleny žádné pomůcky.
 • TEST 3 – 01.11. – Povrch a objem kvádru, krychle a krychlových těles. Povolené pomůcky: krychličky, kalkulačka.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 2 zadána 13.10., termín odevzdání 21.10zadání DOMÁCÍ PRÁCE 2 – Práce s daty – opravena úloha 3d . Hodnoceno známkou.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 3 zadána .10., termín odevzdání 07.11. zadání DOMÁCÍ PRÁCE 3 Hodnoceno známkou.

 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 (početní operace s deset. čísly, NSD a nsn, zlomky, úhly, slovní úlohy – dělitelnost) zadán 29.09., termín 04.10. DÚ 2 zadání.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 3  (zlomky a hodiny, zlomky ve slovních úlohách, číselné řády, slovní úlohy) zadán 05.10., termín 11.10. DÚ 3 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 4 (převody jednotek délky, hmotnosti a obsahu, rýsování podle návodu, ciferný součet čísla, slovní úlohy, obvod a obsah pravoúhelníku) zadán 13.10., termín 19.10.   DÚ 4 zadání
 • DOMÁCÍ ÚKOL 5 (povrch a kostra krychle, slovní úlohy se zlomky, počet. operace s desetinnými čísly, úlohy z Pythagoriády 15-16) zadán 19.10., termín 25.10.  DÚ 5 zadání

ZÁŘÍ
 • V týdnu 12. – 16. 09. NEBUDE zadán domácí úkol.
 • Dny bez matematiky: 22.09. Akce Běh naděje, 28.09. Státní svátek
 • Pomůcky: rýsovací potřeby – tužka č. 3, pravítko s ryskou, úhloměr, kružítko

Opakujeme po prázdninách:

 • Dělitelnost 12. – 16. 09. prvočísla a čísla složená, NSD, nsn, znaky dělitelnosti, slovní úlohy  TEST 1
 • Desetinná čísla 12. – 23. 09. početní operace s deset. čísly, porovnávání, zaokrouhlování s danou přesností  TEST 1
 • Převody jednotek 12. – 23. 09. délka , obsah, hmotnost .  TEST 1
 • Základní geometrické konstrukce 19. – 30.09. kolmice, rovnoběžky, pravoúhelníky, trojúhelník ze tří stran, kružnice, úhly, osa úsečky, osa úhlu, rýsování podle návodu, matematická symbolika  DOMÁCÍ PRÁCE 1.
 • Konstrukce úhlů bez použití úhloměru 12. – 30. 09 využití kolmic, rovnostranného trojúhelníku, osy úhlu, přenášení úhlu
 • Nestandardní aplikační úlohy a problémy 12. – 30. 09.  – rozvoj geometrické představivosti, kombinačních schopností, logického uvažování (Tangram, Pentomino, Sousedé, Součtové trojúhelníky, Zebry, Pavučiny, Procházky po krychli).

 • DOMÁCÍ ÚKOL 1 (sčítání a odčítání deset. čísel, NSD a nsn, cyklotrasy a deset. čísla, součtové trojúhelníky s deset. čísly) zadán 21.09., termín 27.09. DÚ 1 zadání.
 • DOMÁCÍ ÚKOL 2 (početní operace s deset. čísly, NSD a nsn, zlomky, úhly, slovní úlohy – dělitelnost) zadán 29.09., termín 04.10. DÚ 2 zadání.
 • DOMÁCÍ PRÁCE 1 zadána 23.09., termín odevzdání 30.09. DP 1 ZÁKLADNÍ KONSTRUKCE. Hodnoceno známkou.
 • TEST 1 – 27.09.2016 Opakujeme po prázdninách – dělitelnost, desetinná čísla, převody jednotek. Povolené pomůcky: násobilková tabulka, tabulka prvočísel.